تیزر در کمپین های تبلیغاتی و ساختار نمایشی آن

 تیزر در کمپین های تبلیغاتی ; پس از اینکه اساس برداشت مفهومی کمپین های تبلیغاتی در یک قالب درآمد و سفارش دهنده هم آن را تایید کرده ، نوبت گروه اجراست تا دست به کار شود . همکاری اجرایی به روش سنتی ، آگهی سنتی ، آگهی نویس متن حجم نوشته ای را می نویسد که به خلق پیام و یا شعار در تیزر تبلیغاتی منتهی می شود این پیام باید به صورتی نافذ و به یادماندنی به بیننده منتقل گردد و از لحن درستی که بر انگیزنده یک حالت خاص با واکنش مطلوب باشد ، استفاده کند . مدیر هنری مسئول آفرینش کمپین های تبلیغاتی است و باید در سراسر کاری که انجام می شود از نوع نمایش قوی و یکدست بودن صفحه بندی و ترکیب بندی آن اطمینان حاصل کند . همه این ها نهاد هایی هستند که باید نتیجه کار را به هر سو پراکنده سازند و انعکاس دهنده ارزش های نشان تجاری و یا آرم سازمان سفارش دهنده باشند .تیزر در کمپین های تبلیغاتی - تیزر تبلیغاتی پپسی

صفحه بندی و ترکیب بندی  تیزر در کمپین های تبلیغاتی

بخشی عمد ای از فعالیت ها در مراحل طراحی  تیزر در کمپین های تبلیغاتی در اداره کار هنری و مطبوعاتی و نمایشی آن است که شامل اجرای چیدمان صفحه بندی و عناصر گوناگون در ترکیب بندی هستند که نه تنها باید چشم نواز باشند ، بلکه در نهایت از پیام  تیزر در کمپین های تبلیغاتی حمایت نمایند و آن را تائید کنند . محتوای تبلیغات به طور عادی شامل تصویری است که به صورت عکاسی ، تصویر سازی و یا گرافیک ، عنوان ، حجم نوشته و نشان تجاری و آرم تجاری شرکت سفارش دهنده  تیزر در کمپین های تبلیغاتی است . بهترین مدیران هنری ترکیب بندی و صفحه بندی را ساده در نظر گرفته و به ایده فرصت جلوه گری از درون کادر را می دهند . بنابراین کاری که مدیریت  تیزر در کمپین های تبلیغاتی سنجیده و ماهرانه دانسته باشد و مورد تحسین ما قرار گیرد ، نباید سد راه برقراری ارتباط و انحراف بیننده از پیام  تیزر در کمپین های تبلیغاتی باشد به بیان دیگر ، مدیریت  تیزر در کمپین های تبلیغاتی با آسانتر کردن درک پیام محتوای تبلیغاتی تیزر ، باید در راه برقرارری ارتباط ، کمک کند . اگر روش تبلیغ در ابراز نکردن پیام  تیزر در کمپین های تبلیغاتی از نوعی که برای بیننده آشکار نیست ، باشد یا با پیام و مفهوم تناسب نداشته باشد ، اغلب نتیجه کار به برقراری ارتباط انتزاعی و دور کردن خواننده از پیام می انجامد . بهترین مدیریت هنری  تیزر در کمپین های تبلیغاتی در دنیا هم درست مانند این روش است و نمی تواند یک ایده ضعیف را به جایی برساند .

پس برای رسیدن به صفحه بندی و ترکیب بندی خوب ، مدیران هنری چه کارهایی باید بکنند؟ همانطور که در اکثر تبلیغات خلاق می بینیم ، هیچ قانون صریح و کوتاهی به جز چند خط راهنما کننده و مقرراتی که حتی خودشان هم چالش بر انگیز هستند ، وجود ندارد . پس از نخستین آشنایی با این راهنماها و مقررات ، می توان زمان ، مکان و نحوه نادیده گرفتن آن ها را بدانید و کار خود را شروع کنید .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص  تیزر در کمپین های تبلیغاتی می توانید به صفحات طراحی انواع تیزر تبلیغاتی و کمپین تبلیغاتی سایت طراحان برتر مراجعه نمایید.

تیزر در کمپین های تبلیغاتی - کمپین های تبلیغاتی پروتکس

 برای سفارش طراحی کاتالوگ و طراحی پوستر و طراحی بسته بندی و عکاسی صنعتی می توانید به صفحه هرکدام از آنها مراجعه نمایید.

مطالب مرتبط