ساخت بروشور

ساخت بروشور موضوعی اصلی این مقاله می باشد ، این فرآیند دو بعد طراحی و چاپ برای انجام سفارش سفارش دهنده طی می نماید؛ بعد اول این فرآیند که شامل مراحل تعریف سفارش ، تحقیق سوابق ، ایده پردازی راه حل ها، نمونه سازی دست یافتن به راه حل، انتخاب منطقی، اجرا تحویل، آموختن بازخوردها و بعد دوم سفارش چاپ بروشور به چاپخانه است. حال به تعریف تک تک مراحل ساخت بروشور می پردازیم.ساخت بروشور - بروشور بالکن شیشه ای

تعریف سفارش ساخت بروشور: این مرحله همان تعریف سفارش سفارشدهنده برای ساخت بروشور می باشد، این درخواست ممکن است شفاهی و یا کتبی باشد مثلا ممکن است سفارش دهنده به شما گفته باشد که ما بروشوری می خواهیم که مطابق مد روز و با حال باشد. البته سفارش دهنده مطمئنا از تعریف مد روز و با حال اهدافی را مد نظر دارد، اهداف همان چیزی است که مشتری امیدوار است از طریق سفارش دادن ساخت بروشور بدست آورد و بسیار مهم است که این چیزها خوب فهمیده شود و در اندیشه طراحان حک شود.

تحقیق سوابق برای ساخت بروشور: برای شروع فرآیند طراحی ، طراح باید شروع به جستجوی اطلاعاتی کند که در مرحله ایده پردازی می تواند خلاقیت را تغذیه کند، یعنی طراح به دنبال رقبا و آخرین ورژن ساخت بروشور آن ها می پردازد تا هم یک وجه تمایز  و هم در قیاس با طراحی های آن ها برتری خاصی ایجاد کند.

ایده پردازی راه حل های ساخت بروشور: در طی مرحله ایده پردازی ساخت بروشور ، تیم طراحی ایده هایی را بر اساس یافته های تحقیقاتی و محدودیت های برقرار شده در مرحله تعریف ، به دست می آورد. از این اطلاعات برای خلق ایده ها و اجرای سفارش استفاده می شود.

نمونه سازی دست یافتن به راه حل ساخت بروشور : در مرحله ایده پردازی نمونه های بسیار گوناگونی برای ساخت بروشور ایجاد می کند و شایان ذکر است که قبل از انتخاب بهتر است بر روی بهترین احتمالات فعالیت شود.

انتخاب منطقی از میان احتمالات:  این مرحله لحظه ای است که یکی از راه حل های طرح پیشنهادی برای اجرا انتخاب می شود ، اما بدانید بر اساس هدف باید تصمیم گیری کنید.ساخت بروشور - بروشور معدن شن و ماسه

تحویل ساخت برشور: در این مرحله طراح کاری را که آماده کرده است و مشخصات فرمت آن را به کسانی که محصول نهایی را عرضه می کنند تحویل می دهد.

آموختن بازخوردهای ساخت بروشور: پس از طی مراحل و تحویل طراحی آموختن بازخوردها شروع می شود، از سفارش دهنده باید سوال کنید که کجا خوب طراحی شده و کجا جای بهبود دارد و پس از رفع نواقص مرحله طراحی به پایان می رسد.

سفارش چاپ بروشور به چاپخانه: در این مرحله ابتدا باید جنس کاغذ، گرم کاغذ، و افکت هایی که تمایل به انجام آن بر روی بروشور دارید مشخص شود و چنانچه نیاز به UV در بروشور می بینید باید فیلم UV نیز طراحی شودو پس از آن فرآیند ساخت بروشور به پایان خواهد رسید.

شما می توانید برای دریافت اطلاعات طراحی بروشور و ساخت بروشور به صفحه اصلی آن در سایت طراحان برتر مراجعه کنید.

مطالب مرتبط