طراحی آگهی تبلیغاتی شرکت کاسپین

۲۳ آبان| امضا قرارداد طراحی طراحی آگهی تبلیغاتی با شرکت کاسپین

امضا قرارداد با شرکت کاسپین جهت طراحی آگهی تبلیغاتی در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی آگهی تبلیغاتی شرکت کاسپین به طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط