طراحی ست اوراق اداری تجهیزات پزشکی و طبی ژینو

۶ آبان | امضا قرارداد با تجهیزات پزشکی و طبی ژینو

امضا قرارداد با تجهیزات پزشکی و طبی ژینو جهت طراحی ست اوراق اداری در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی ست اوراق اداری تجهیزات پزشکی و طبی ژینو به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط