طراحی لوگو ترخیص کالای خلیل اکبرنیا

۰۱ آذر  امضا قرارداد طراحی لوگو با ترخیص کالای خلیل اکبرنیا

امضا قرارداد با ترخیص کالای خلیل اکبرنیا جهت طراحی لوگو فارسی و انگلیسی در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی لوگو ترخیص کالای خلیل اکبرنیا به طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط