طراحی لوگو شفا گلبرگ

۱۴ فروردین| امضا قرارداد طراحی لوگو شفا گلبرگ

امضا قرارداد با شرکت شفا گلبرگ جهت طراحی لوگو در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی لوگو شفا گلبرگ به طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط