طراحی لوگو صنایع غذایی اوکرا

۵ آبان | طراحی لوگو صنایع غذایی اوکرا

یکی از شرکت های تازه تاسیس در استان البرز، شرکت صنایع غذایی اوکرا می باشد. لوگو Okra مقرر گردید توسط طراحان حرفه ای کانون طراحان برتر طراحی گردد. آشنایی مدیران این شرکت با کانون طراحان برتر در شرکت های قبلی موجب عقد این قرارداد گردید.

مطالب مرتبط