طراحی لیبل آبلیمو ناهیرا

۲۴ بهمن | امضا قرارداد طراحی لیبل آبلیمو ناهیرا

امضا قرارداد با شرکت لیبل آبلیمو ناهیرا جهت طراحی لیبل آبلیمو ناهیرا در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی لیبل آبلیمو ناهیرا به طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط