طراحی لیبل و بسته بندی شرکت نیک محضر اسپادنا

۱۱ تیر | امضا قرارداد با شرکت نیک محضر اسپادنا

امضا قرارداد با شرکت نیک محضر اسپادنا جهت طراحی لیبل و بسته بندی در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی لیبل و بسته بندی شرکت نیک محضر اسپادنا به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط