طراحی و تولید بسته بندی شرکت شهد سلامت حکیم

۲۰ اردیبهشت | امضا قرارداد با شرکت شهد سلامت حکیم

امضا قرارداد با شرکت شهد سلامت حکیم جهت طراحی بسته بندی در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی بسته بندی  شرکت شهد سلامت حکیم به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط