طراحی پوستر شرکت چسب صلب

۱ شهریور| امضا قرارداد طراحی پوستر با شرکت چسب صلب

امضا قرارداد با شرکت چسب صلب به منظور طراحی پوستر  چسب صلب در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی و چاپ پوستر  چسب صلب به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط