قوانین طلایی روابط عمومی

اکثر علوم کاربردی برای خود قواعد و قوانین معینی دارند که باید استخراج شده و بر کاربرد آنها تأکید شود.

روابط عمومی نیز به عنوان یک علم کاربردی، قواعد و قوانین خاص خود را دارد. در این مقاله ۲۰ قانون موثر و تاثیرگذار مورد توجه قرار گرفته است که بی تردید هر از یک از آنها می تواند مبین راهبردها و رویکردهای اساسی در این حرفه باشد.

در زیر ۲۰ قانون طلایی روابط عمومی را ملاحظه می کنید:

۱- قانون مخاطب (مخاطب خود را بشناسید)

۲- قانون بحران (برای مواجهه با بحران آماده باشید)

۳- قانون مراقبت (از رفتار مدیران مراقبت کنید)

۴- قانون برنامه (براساس برنامه عمل کنید)

۵- قانون حضور (در همه جا حضور یابید)

۶ – قانون تماس (با گروه های اجتماعی مرتبط تماس مستقیم برقرار کنید)

۷- قانون وفاداری (به مدیریت و مخاطبان سازمان وفادار بمانید)

۸- قانون گفتمان (سطوح گفت و گو را همواره گسترش دهید)

۹- قانون اخلاق (اخلاق، سرلوحه عمل قرار دهید)

۱۰- قانون تحقیق (آغاز و پایان فعالیت خود راتحقیق استوار کنید)

۱۱- قانون تفاهم (برای ایجاد و توسعه همکاری، به مخاطبان خود به هم فهمی برسید)

۱۲- قانون شکل (فرم و شکل مناسب را فراموش نکنید)

۱۳- قانون محتوا (محتوا را فدای فرم نکنید)

۱۴- قانون شنیدن (آماده شنیدن باشید)

۱۵- قانون تصویر (با ایجاد تصویر مثبت، خط شکن عملیات ارتباطی باشید)

۱۶- قانون خدمت (به همه خدمت کنید)هیچ مخاطبی از خدمات روابط عمومی محروم نمی شود.

۱۷- قانون احسان (به همگان نیکی کنید)

۱۸- قانون شهرت (حضور محروفیت را گسترش دهید)

۱۹- قانون محبوبیت (همواره محبوب تر شوید)

۲۰- قانون خلاقیت (به تازه گردانی فکر کنید و نو شوید)

نویسنده: دارستانی

مطالب مرتبط