طراحی پوستر شرکت فرا الکتریک شهر

۲۴ مرداد | امضا قرارداد طراحی پوستر با شرکت فرا الکتریک شهر

امضا قرارداد با شرکت فرا الکتریک شهر به منظور طراحی پوستر  محصول رسوبگیر فرا الکتریک شهر در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین طراحی و چاپ پوستر رسوبگیر این شرکت به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط