امضا قرارداد با شرکت نفت گستر شیمیایی

۲۱ فروردین | امضا قرارداد با شرکت نفت گستر شیمیایی

امضا قرارداد با شرکت نفت گستر شیمیایی به منظور طراحی کاتالوگ و ست اوراق اداری شرکت نفت گستر شیمیایی در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی کاتالوگ و ست اوراق اداری شرکت نفت گستر شیمیایی به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط