امضا قرارداد با شرکت تلاش

۰۶ اردیبهشت | امضا قرارداد با شرکت تلاش

امضا قرارداد با شرکت تلاش به منظور طراحی بسته بندی ، شرکت تلاش در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب بسته بندی  شرکت تلاش به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط