اهمیت میزان تابش نور به محصول در عکاسی صنعتی

سال ها پیش ، قبل از اختراع انواع دستگاه های نورسنجی مخصوص در صحنه های عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی ، عکاسان اجبارا به صورت تجربی و با استفاده از دقت چشم خود میزان نور را در صحنه عکاسی تنظم می کردد . اما بعد از اختراع دستگاه های نور سنج میزان نور موجود در صحنه ی عکاسی تبلیغاتی و میزان بازتاب نور از سوژه عکاسی صنعتی از طریق این دستگاه ها ارزیابی شده است.

عملکرد نور سنج ها در صحنه های عکاسی صنعتی و تبلیغاتی به این صورت است که میزان نور تابیده شده و یا بازتاب نور منعکس شده از محصول را می سنجد تا با توجه به عدد حاصل از این فرآیند ، کوچک و یا بزرگ شدن دیافراگم و همچنین سرعت شاتر منطبق بر داده های iso در عکاسی صنعتی مشخص گردد. عدد مناسب در دستگاه نورسنج ۱۸ می باشد، این عدد نور طوسی رنگی است که در صنعت عکاسی به صورت خنثی تعریف می گردد. عموما دوربین های عصر حاضر المان نورسنج را در داخل خود دارند. اما غیر از نورسنج های داخل دوربین های دیجیتال ، نورسنج های دستی نیز وجود دارند و دارای دو مدل هستند. لازم به ذکر است که بیشتر نورسنج های امروزی شاخصه های مهم هر دو مدل را در یک دستگاه نورسنج دارا هستند.

مدل اول دستگاه های نورسنج عکاسی صنعتی ، نور سنج های انعکاسی هستند . هنگامی که این مدل از دستگاه های نور سنج به سمت محصول گرفته می شود، نور باز تابیده شده از محصول اندازه گیری شده و اگر نور تابیده شده باریک باشد یعنی اندازه آن از ۰.۵-۵ نمایش داده شود به آن دستگاه نور سنج اسپات می گویند، شما می توانید با استفاده از این نور سنج ها میزان نور قسمت کوچی از سوژه عکاسی را اندازه گیری کنید.

مدل دوم دستگاه های نورسنج عکاسی صنعتی ، نور سنج های مستقیم هستند ، شما می توانید با استفاده از این مدل از دستگاه نور سنج، کل نور موجود بر روی محصول را اندازه گیری می شود .

 

مطالب مرتبط