تبلیغات برای فروش و بازاریابی چگونه انجام می شود

تبلیغات برای فروش هدفی بسیار مهم در عصر حاضر است. از جمله اهداف تبلیغات ، ایجاد یک تصویر برای برند یا جذب مشتری به سوی محصولات است.

با توجه به اینکه هزینه تبلیغات برای فروش و بازاریابی در سال های اخیر افزایش چشم گیری داشته است، باید تبلیغات به گونه ای باشد که تبلیغات هر برای فروش باشد و هم برای برندینگ . تبلیغات برای فروش باید به گونه ای باشد که مدیران را ترغیب به تکرار اکران تبلیغات کند. این تبلیغات برای فروش اگر نباشد، موجب عدم تکرار تبلیغات می شود. تبلیغات باید بر اساس کمپین منجسم و یکپارچه باشد، حتی اگر برای یک کاتالوگ یا بسته بندی و یا حتی بروشور ساده باشد. تبلیغات برای فروش در قالب یک کمپین شامل ۵ ام می شود. شناسایی هدف تبلیغات ، شناسایی مبلغ یا بودجه لازم جهت تبلیغات و همچنین ارزیابی تبلیغات جزو کمپین تبلیغات برای فروش می باشد.تبلیغات برای فروش

مشتریان محصولات مورد نظر خود را می خرند و در این میان می توانند برند را انتخاب نمایند. انتخاب یک برند به کمک مجموعه مفاهیمی که مبلغ یا تبلیغ کننده برای مصرف کننده در طی یک دوره مشخص می فرستد، در ذهن او کی سازد و درنهایت نیز موجب برتری گزینه های موجود در فکر یک مشتری می شوند.

نتیجه آنکه درصورت انتخاب اشتباه پیام رسانی از سوی تبلیغ کننده، تمامی فعالیت پرهزینه و پرمسئولیت تبلیغات از بین می روند و در نتیجه تاثیر آن به حداقل می رسد. حال چه کسی باید بهترین پیام مناسب برای مخاطب را شناسایی کند ؟ تبلیغ کننده، رسانه یا آژانس تبلیغاتی ؟ و یا مشاور تبلیغاتی ؟ از میان گروه های فوق یک گروه باید مسئول تعیین هدف ، برنامه ریزی جهت نیل به هدف و ارزیابی بازخورد تبلیغات انجام شده را بررسی نماید. حتی طراحی بسته بندی نیز باید در قالب یک برنامه یکپارچه باشد.

تبلیغات برای فروش باید بر اساس حجم فروش و همچنین اهداف مدیران و به کمک مشاور تبلیغاتی تدوین می گردد. مشاور تبلیغات با گردآوری نظر مدیران و همچنین تهیه بهترین کمپین تبلیغات سهم زیادی در بهره وری تبلیغات و کاهش هزینه های تبلیغات ایفاد می نماید. تبلیغات برای فروش از تهیه و طراحی کاتالوگ ، طراحی و چاپ بسته بندی و همچنین تهیه کمپین تبلیغاتی می شود.

مطالب مرتبط