تبلیغ مانند مواد مخدر عمل می کند (شماره یک)

تبلیغ از هر نوع به عنوان مثال طراحی کاتالوگ مانند مواد مخدر عمل می کند. هر چه بیشتر مصرف کنید کمتر به خاطر می آورید.

پس از آنکه مخاطب در معرفی دو یا سه کاتالوگ طراحی شده رقابت کننده قرار گرفت، حافظه نسبت به کاتالوگ اول، شروع به تضعیف شدن می کند آنچه در مورد مواد مخدر صدق می نماید، به نحوه عجیبی در مورد حافظه مصرف کننده تبلیغات و طراحی کاتالوگ نیز صادق است. حداقل در مورد برندهای تجاری رقیب در یک طبقه واحد از محصول.

بعد از یک دوره یک ساله، هر چه تبلیغات به عنوان مثال طراحی کاتالوگ های حرفه ای رقیب بیشتری در یک طبقه واحد از محصول پخش شود، یک مخاطب کمتر می تواند هر یک از آن ها را به خاطر آورد. اکثر مردم فکر می کنند که فراموشی، صرفا محو شدن خاطرات به دلیل گذشت زمان است.

اما، اکنون با توجه به تحقیقات شرکت طراحی گرافیک طراحان برتر ثابت شده است که فراموشی به دلیل گذشت زمان روی نمی دهد. بلکه چیزی که باعث فراموشی طراحی کاتالوگ می شود یادگیری های بیشتر است که در آن زمان اتفاق می افتد.

در صورتی که زمان بگذرد و یادگیری های از طراحی کاتالوگ های رقیبان صورت نگیرد و یا میزان آن اندک باشد، میزان فراموشی، بسیار اندک خواهد بود.

از طرفی، اگر بین دو مشاهده و یادگیری فعالیت های زیادی صورت پذیرد و یادگیری های جدیدی انجام پذیرد مخصوصا یادگیری های رقابتی از یک طراحی کاتالوگ این آثار تداخلی یا آثار اخلال کننده به شدت زیاد می شود. این تاثیرات یکی از دقیق ترین تحقیقات شرکت طراحان برتر از نحوه عمل حافظه انسانی می باشد.

شایان ذکر است، این تحقیق ها بشترین میزان تکرار را در ردیابی مستمر تبلیغات چاپی مخصوصا طراحی کاتالوگ داشته است.

حافظه یا توانایی بازگشت دادن یک رخداد، چنانچه فرد در مصرف یک کاتالوگ مشابه در یک دوره زمانی کوتاه قرار دهد، می تواند به شدت تضعیف گردد. در حالی که این یافته ها در روان شناسی به وفور یافت می شودالبته این موضوع در تبلیغات چاپی مانند کاتالوگ کمتر شناخته شده اند، کمتر افرادی از این یافته ها در برنامه ریزی و کمپین های تبلیغاتی استفاده می کنند و تنها ممکن است زمانی به سراغ آنها برود که بخواهند دلایل ناکافی مبارزه تبلیغاتی خود بررسی نمایند.

مطالب مرتبط