طراحی اینفوگرافیک شرکت تفتان پارت ایرانیان

۷ تیر | امضا قرارداد با شرکت تفتان پارت ایرانیان

امضا قرارداد با شرکت تفتان پارت ایرانیان جهت طراحی اینفوگرافیک در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی اینفوگرافیک  شرکت تفتان پارت ایرانیان به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط