طراحی بروشور و ست اوراق اداری شرکت ایمن مفصل ایرانیان

۱۱  اسفند | امضا قرارداد با شرکت ایمن مفصل ایرانیان

امضا قرارداد با شرکت ایمن مفصل ایرانیان به منظور طراحی بروشور و ست اوراق اداری در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی بروشور ،  طراحی ست اداری شرکت ایمن مفصل ایرانیان به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط