طراحی برچسب کالای شرکت شهد سلامت حکیم

۱ خرداد| امضا قرارداد با شرکت شهد سلامت حکیم

امضا قرارداد با شرکت شهد سلامت حکیم جهت طراحی برچسب کالا در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی برچسب کالا شرکت شهد سلامت حکیم به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط