طراحی بسته بندی آموزش بهینه

۶ اسفند | امضا قرارداد طراحی بسته بندی آموزش بهینه

امضا قرارداد با شرکت آموزش بهینه جهت طراحی بسته بندی در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی بسته بندی آموزش بهینه به طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط