طراحی بسته بندی شرکت قند و نبات افضلی

۱۷ تیر | امضا قرارداد با شرکت قند و نبات افضلی

امضا قرارداد با شرکت قند و نبات افضلی جهت طراحی بسته بندی در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی بسته بندی شرکت قند و نبات افضلی به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط