طراحی بسته بندی کود ارگانیک شرکت کالین

۲۴ آبان| امضا قرارداد طراحی بسته بندی کود ارگانیک شرت کالین

امضا قرارداد با شرکت کالین جهت طراحی بسته بندی کود ارگانیک در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی بسته بندی کود ارگانیک شرکت کالین به طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط