طراحی ست اداری و تبلیغاتی هوش نیک

۱۸ فروردین | امضا قرارداد طراحی ست تبلیغاتی

امضا قرارداد با مرکز تحقیقات هوش نیک جهت ست اداری و تبلیغاتی و لوگو در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی ابزارهای گرافیکی به طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط