طراحی ست اوراق اداری و فولدر شرکت ایمن تجهیز کامبادن

۰۱ اسفند | امضا قرارداد با شرکت کامبادن

امضا قرارداد با شرکت آسیا به منظور طراحی ست اوراق اداری و فولدر شرکت ایمن تجهیز کامبادن در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب  طراحی ست اداری و طراحی فولدر شرکت شرکت ایمن تجهیز کامبادن به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط