طراحی لوگو جواهری سازی قاسم

۳۰ آبان| امضا قرارداد طراحی لوگو با جواهری سازی قاسم

امضا قرارداد با جواهری سازی قاسم جهت طراحی لوگو فارسی و انگلیسی در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی لوگو جواهری سازی قاسم به طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط