طراحی لوگو خودرو سازی زیبایی

۲۵ آذر | امضا قرارداد طراحی لوگو خودرو سازی زیبایی 

امضا قرارداد با خودرو سازی زیبایی  جهت طراحی لوگو فارسی و انگلیسی در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی لوگو خودرو سازی زیبایی به طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط