طراحی لوگو شاریس

۲۶ بهمن | امضا قرارداد طراحی لوگو شاریس

امضا قرارداد با شرکت شاریس جهت طراحی لوگو شاریس در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی لوگو شاریس به طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط