طراحی لوگو شرکت اریس تجارت الکتریک

۰۷ شهریور | امضا قرارداد طراحی لوگو با شرکت اریس تجارت الکتریک

امضا قرارداد با شرکت اریس تجارت الکتریک جهت طراحی لوگو فارسی و انگلیسی در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی لوگو شرکت اریس تجارت الکتریک به طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط