طراحی لوگو شرکت تجهیزات ساختمانی

۳۰ آبان| امضا قرارداد طراحی لوگو با شرکت تجهیزات ساختمانی

امضا قرارداد با شرکت تجهیزات ساختمانی جهت طراحی لوگو فارسی و انگلیسی در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی لوگو شرکت تجهیزات ساختمانی به طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط