طراحی لوگو شرکت نوشاب

۱۱ دی | امضا قرارداد طراحی لوگو شرکت نوشاب

امضا قرارداد با شرکت نوشاب جهت طراحی لوگو فارسی و انگلیسی در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی لوگو شرکت نوشاب به طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط