طراحی لیبل بادام زمینی نمکی راچیلو

۲ بهمن | امضا قرارداد طراحی لیبل بادام زمینی نمکی راچیلو

امضا قرارداد با شرکت  راچیلو جهت طراحی لیبل بادام زمینی نمکی در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی لیبل بادام زمینی نمکی راچیلو به طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط