طراحی لیبل مواد غذایی شرکت بهار آرام

۱۸ دی | امضا قرارداد طراحی لیبل مواد غذایی شرکت بهار آرام

امضا قرارداد با شرکت بهار آرام جهت طراحی لیبل مواد غذایی در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی لیبل مواد غذایی شرکت بهار آرام به طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط