طراحی لیبل گلاب چاشتگاه

۷ بهمن | امضا قرارداد طراحی لیبل گلاب چاشتگاه

امضا قرارداد با شرکت چاشتگاه جهت طراحی لیبل گلاب در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی لیبل گلاب چاشتگاه به طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط