طراحی و چاپ ست اوراق اداری پترو توسعه پارسا انرژی

۰۴ آذر | امضا قرارداد با شرکت پترو توسعه پارسا انرژی

امضا قرارداد با شرکت پترو توسعه پارسا انرژی جهت طراحی و چاپ ست اوراق اداری در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی و چاپ ست اوراق اداری شرکت پترو توسعه پارسا انرژی به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط