طراحی پوستر شرکت کاله

۲۲ خرداد | امضا قرارداد با شرکت کاله

امضا قرارداد با شرکت کاله جهت طراحی پوستر در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی پوستر شرکت کاله به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط