طراحی پوستر مسابقه جهانی سازمان استاداردسازی شهرها

۲۷ خرداد | امضا قرارداد با سارمان استاندارد

امضا قرارداد با سازمان استاندارد جهت طراحی پوستر مسابقه جهانی سازمان استاداردسازی شهرها در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی پوستر مسابقه جهانی سازمان استاداردسازی به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط