طراحی کاتالوگ و بروشور شرکت پل آستارا صنعت

۱۱ اردیبهشت | امضا قرارداد با شرکت پل آستارا صنعت

امضا قرارداد با شرکت پل آستارا صنعت جهت طراحی کاتالوگ و بروشور نمایشگاهی شرکت پل آستارا صنعت در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی کاتالوگ و طراحی بروشور نمایشگاهی شرکت پل آستارا صنعت به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط