طراحی کاتالوگ و بروشور شرکت کیا دژ پرشین

۰۳ مهر | امضا قرارداد با شرکت کیا دژ پرشین

امضا قرارداد با شرکت کیا دژ پرشین جهت طراحی کاتالوگ و بروشور در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی کاتالوگ و طراحی بروشور شرکت کیا دژ پرشین به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط