عکاسی صنعتی شرکت تکتا

۰۸ خرداد | امضا قرارداد با شرکت تکتا

امضا قرارداد با شرکت شرکت تکتا جهت عکاسی صنعتی در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب عکاسی صنعتی شرکت تکتا به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط