قرارداد طراحی بسته بندی و تابلو سر درب شرکت تلاش

۱۹ اسفند | امضا قرارداد با شرکت تلاش

امضا قرارداد با شرکت تلاش به منظور طراحی بسته بندی و تابلو سر درب در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی بسته بندی و تابلو سر درب شرکت تلاش به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط