قرارداد طراحی ست اوراق اداری و کارت گارانتی ایمن مفصل ایرانیان

۲۴ اسفند | امضا قرارداد با شرکت ایمن مفصل ایرانیان

امضا قرارداد با شرکت ایمن مفصل ایرانیان به منظور طراحی ست اوراق اداری و کارت گارانتی در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی ست اوراق اداری و کارت گارانتی شرکت ایمن مفصل ایرانیان به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط