چاپ کاتالوگ و بروشور شرکت کاسپین

۱۴ آبان| امضا قرارداد با شرکت کاسپین

امضا قرارداد با شرکت کاسپین جهت چاپ کاتالوگ و بروشور در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب چاپ کاتالوگ و چاپ بروشور شرکت کاسپین به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط