چاپ کاتالوگ و بروشور شرکت کیا دژ پرشین

۳۰ مهر | امضا قرارداد با شرکت کیا دژ پرشین

امضا قرارداد با شرکت کیا دژ پرشین جهت چاپ کاتالوگ و بروشور در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب چاپ کاتالوگ و چاپ بروشور شرکت شرکت کیا دژ پرشین به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط