لیبل الماس شرق

۳۱ شهریور | طراحی لیبل برای قطعات صنعتی

طراحی لیبل قطعات صنعتی شرکت الماس شرق توسط کانون طراحان برتر آغاز گردید. این قرارداد در روز شنبه آخرین روز شهریور امضا گردید.

مطالب مرتبط

آمارگیر