طراحی بسته بندی شرکت خرمای باران

 

۲۲ شهریور | امضا قرارداد با شرکت خرمای باران

امضا قرارداد با شرکت خرمای باران جهت طراحی بسته بندی در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی بسته بندی شرکت خرمای باران به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط