طراحی لیبل مایع ظرف شویی پریل

۲۳ بهمن | امضا قرارداد طراحی لیبل مایع ظرف شویی پریل

امضا قرارداد با شرکت پریل جهت طراحی لیبل مایع ظرف شویی پریل در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی لیبل مایع ظرف شویی پریل به طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط