طراحی و چاپ کاتالوگ پترو توسعه پارسا انرژی

۰۱ آذر | امضا قرارداد با شرکت پترو توسعه پارسا انرژی

امضا قرارداد با شرکت پترو توسعه پارسا انرژی جهت طراحی و چاپ کاتالوگ در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی و چاپ کاتالوگ شرکت پترو توسعه پارسا انرژی به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط