طراحی پوستر ستاد فناوری نانو

۲ مرداد | امضا قرارداد با ستاد فناوری نانو

امضا قرارداد با ستاد فناوری نانو ریاست جمهوری به منظور طراحی پوستر اولین همایش فراخوان بزرگ فعالان صنعت نانو فناوری در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین طراحی و چاپ پوستر به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط